Một số Đề thi và câu hỏi ôn tập thi công chức ( Chuyên Viên Chính )

(Bản scan) Câu 1: Anh chị hãy chọn một phương án trả lời đúng và đánh dấu (X) vào ô trống Loại công văn náo dưới đây quy định không phải vào sổ - Công văn gửi Đản ủy - Công văn mật - Thư viết tay trao đổi công việc giữa lãnh đạo hai cơ quan Nhà Nước cấp huyện - Công văn của cơ quan chủ quản

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC