Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển thị trường khoa học - Công nghệ ở Việt Nam

Thị trường khoa học - công nghệ có vai trò to lớn đối với phát triển khoa học - công nghệ, tăng trưởng kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Để phát triển thị trường khoa học - công nghệ, Nhà nước cần phải đưa ra được các chính sách làm tăng cung, kích cầu trên thị trường; làm cho người mua, người bán trong và ngoài nước gặp nhau và khắc phục các khuyết tật trên thị trường này. Trong khuôn khổ bài báo, chúng tôi xin chỉ bàn một số giải pháp quan trọng nhất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC