Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phục vụ quá trình hội nhập WTO trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2010 - 2015

Hiện nay, vấn đề phát triển được hầu hết các nước trên thế giới đặc biệt quan tâm. Để phát triển, mỗi quốc gia phải dựa vào các nguồn lực cơ bản: nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, tiềm lực khoa học công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn vốn trong đó nguồn nhân lực ( hay nguồn lực con người) luôn là nguồn lực cơ bản và chủ yếu nhất cho sự phát triển. Vì vậy, việc quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của mỗi quốc gia có vị trí trung tâm và tầm quan trọng hàng đầu trong hệ thống tổ chức và quản lý nhằm phát huy mọi tiềm năng lao động xã hội cho sự phát triển. Trong sự vận hành của mình, nguồn nhân lực xã hội trải qua các quá trình từ sự hình thành, phát triển, tái sản xuất, phân bố đến việc được sử dụng vào các hoạt động của sản xuất xã hội. Đối với từng cá nhân người lao động thì các quá trình này diễn ra theo trình tự trước sau( sinh ra, lớn lên, đi học, tham gia vào các hoạt động sản xuất ở một ngành, lĩnh vực, được trả lương, kết thúc quá trình tham gia lao động và được hưởng bảo hiểm xã hội) nhưng xét cho đến toàn xã hội thì các quá trình trên diễn ra đồng thời. Trong mỗi qúa trình đó con người tham gia vào các quan hệ xã hội, trong đó có các quan hệ lao động(quan hệ trong việc tham gia giáo dục, đào tạo, tham gia vào lao động sản xuất, tham gia vào quá trình phân phối, thông qua tiền lương (tiền công) và bảo hiểm xã hội )Việc nghiên cứu các mối quan hệ đó có tính chất nền tảng cho việc tham gia hoạt động quản lý và hoạch định chính sách nguồn nhân lực quốc gia, một lĩnh vực trọng tâm của quản lý nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC