Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trước khi ký kết, thực hiện hợp đồng nhập khẩu

Sau 16 năm thực hiện tiến trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường Việt Nam đã có được những thành công rõ rệt. Nhờ có sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Đảng và từ năm 1986 hoạt động sản xuất kinh doanh không còn bị bó hẹp và có xu hướng mở rộng ra toàn cầu. Việc xác lập và mở rộng quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho các đơn vị kinh tế trong lĩnh vực ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế là nội dung cơ bản của đổi mới cơ chế quản lý. Nhà nước tạo những điều kiện hết sức thuận lợi cho các thành phần kinh tế đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc tự nguyện bình đẳng không trái pháp luật và cùng có lợi. Soạn thảo và nắm vững các điều khoản của hợp đồng kinh tế là yếu tố rất quan trọng trong việc giao dịch giữa các bên nhằm hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư được linh hoạt có hiệu quả cao. Góp phần xây dựng công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC