Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ tại công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm - Tocontap Hanoi

Kết cấu của đề tài gồm những nội dung sau: Chơng I : Khái quát chung về hợp đồng xuất khẩu. Chơng II : Thực trạng quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ tại công ty TOCONTAP. Chơng III : Một số giải pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng hàng gốm sứ mỹ nghệ tại Công ty TOCONTAP trong thời gian tới. Trong quá trình hoàn thành đề tài này, tôi đã áp dụng phơng pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Triết học Mác – Lênin. Đây là phơng pháp luận khoa học nhằm tiếp cận vấn đề một cách logic và khoa học cũng nh giải quyết vấn đề một cách triệt để. Ngoài ra, để tiến hành phân tích đợc tình huống kinh doanh cụ thể của Công ty, tôi còn sử dụng các phơng pháp phân tích kinh tế, phơng pháp tiếp cận thống kê và dựa trên các học thuyết kinh tế khác. Do kiến thức bản thân còn nhiều hạn chế, thời gian hạn hẹp, đề tài chỉ phân tích 1 số nghiệp vụ cơ bản của quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng gốm sứ nên cha thật sự sâu sắc, phản ánh hết mọi khía cạnh của các vấn đề và còn tồn tại những hạn chế, sai xót nhất định. Vì vậy em mong nhận đợc sự góp ý tích cực của các thầy cô, các bạn và những ngời quan tâm để hoàn thiện thêm bài viết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC