Một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về thuế của doanh nghiệp

Trong những năm qua thực hiện chiến lược cải cách thuế đến năm 2010, ngành thuế đã có nhiều nỗ lực trong việc cải cách thuế cả về thể chế chính sách, và công tác quản lí thuế; thực tế đã đạt được kết quả thiết thực, nhiều năm liên tục nganh thuế cả nước đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị được đảng và nhà nước giao. Cơ chế quản lý thuế đã thay đổi rất căn bản: Từ “nhà nước tổ chức tính thuế, thu thuế, doanh nghiệp nộp thuế’ chuyển sang’ Doanh nghiệp tự tính, tự khai, tự nộp thuế”. Cơ quan thuế từ thực hiện chế độ chuyên quản đối với từng doanh nghiệp, đôn đốc việc nộp thuế đối với các doanh nghiệp; nay thực hiện chức năng tuyên truyền, hỗ trợ về thuế và thực hiện thanh tra, kiểm tra theo cơ chế rủi ro. Chuyển đổi nhận thức: Trước đây coi DN là đối tượng quản lí, nay coi DN là “bạn đồng hành” thể hiện sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của DN trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế. Luật DN năm 2005 là cơ sở pháp lí quan trọng, với sự thành công nhất định trong việc cải cách hành chính của nhà nước tạo thuận lợi thông thoáng cho DN trong việc sáng lập, cũng như tổ chức thực hiện quá trình hoạt động SXKD. Trong những năm qua, cùng với ngành thuế cả nước công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế cho DN, chủ DN, đội ngũ làm công tác kế toán DN đã được Cục thuế triển khai tích cực và đạt được những kết quả quan trọng từng bước làm chuyển biến nhận thức của DN nói chung và chủ DN nói riêng. Nhiều DN đã tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế nhà nước, công tác cải cách hiện đại hoá ngành thuế đã tạo nhiêù thuận lợi để DN thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; chủ DN ngày càng có tiếng nói trên các diễn đàn và được tôn vinh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC