Một số kết quả trong chính sách đối ngoại của liên xô với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Á (1845 - 1985) qua nguồn sử liệu liên xô/Nga

Vị thế quốc tế của liên xô sau chiến tranh thế giới thứ hai được củng cố khá vững chắc. Cuộc chiến tranh lạnh nổ ra sau đố không lâu làm thay đổi vai trò của Liên xô như một trong nhứng nước dẫn đầu của tiến trình chính trị thế giới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC