Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí chung

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 PHẦNI :2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG2 I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÀN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG2 1. Khái niệm:2 2. Nội dung của chi phí sản xuất chung:2 3. Đặc điểm của hạch toán chi phí sản xuất chung:2 4 . Phân loại chi loại chi phí sản xuất chung gồm:3 5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung :3 a. Tài khoản sử dụng:3 b.Trình tự hạch toán:3 II. PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG:7 1. Phân bổ định phí sản xuất chung:7 2.Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung dựa trên hoạt động:7 III.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ CHUNG KHÁC:7 A. Chi phí bán hàng:7 1.Khái niệm:7 2.Nội dung chi phí bán hàng:7 3.Nhiệm vụ của hạch toán chi phí bán hàng8 4.Phân loại chi phí bán hàng:8 5.Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng:8 5.1 Chứng từ hạch toán:8 5.2 Phương pháp hạch toán chi tiết chi phí bán hàng:8 6.Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng:8 a)TK sử dụng:8 b)Trình tự hạch toán:9 B.Chi phí quản lí doanh nghiệp:11 1.Khái niệm:11 2.Nội dung chi phí quản lí doanh nghiệp:11 3.Nhiệm vụ của hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp11 4.Phân loại chi phí quản lí doanh nghiệp:11 5.Hạch toán chi tiết chi phí quản lí doanh nghiệp:11 5.1 Chứng từ hạch toán:11 5.2 Phương pháp hạch toán chi tiết chi phí quản lí doanh nghiệp:11 6.Hạch toán tổng hợp chi phí quản lí doanh nghiệp:12 a)TK sử dụng:12 b)Trình tự hạch toán:12 IV.PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG KHÁC:15 1.Sự cần thiết phải phân bổ chi phí chung:15 2.Các phương pháp phân bổ chi phí:15 a) Phân bổ trực tiếp:15 b)Phân bổ nhiều bước:15 PHẦN II.16 TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG16 I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG:16 1. Quá trình hình thành và phát triển.16 1.1. Quá trình hình thành:16 1.2. Quá trình phát triển.16 2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty:17 2.1.Chức năng:17 2.1. Nhiệm vụ:17 3. Cơ cấu tổ chức quản lý ở Công ty.17 3.1.Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty:17 3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng cấp quản trị và các phòng ban:17 3.2.1. Chức năng nhiệm vụ của từng cấp quản trị:17 4. Cơ cấu tổ chức sản xuất tại Công ty:20 4.1. Sơ đồ tổ chức sản xuất:20 5. Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty : 5.1. Tổ chức bộ máy kế toán:22 5.2. Hình thức kế toán áp dụng:23 SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ23 II. THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CÔNG TY NHỰA24 1.Thực tế về hạch toán chi tiết chi phí sản xuất chung:24 1.1. Chứng từ hạch toán :24 1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung:24 2.Thực tế về công tác hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung:26 2.1. Chi phí nhân viên phân xưởng:26 2.2 Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ:26 2.3. Chi phí khấu hao TSCĐ:28 2.4.Chi phí dịch vụ mua ngoài:29 2.5. Chi phí khác bằng tiền:29 3.Thực tế về công tác phân bổ chi phí sản xuất chung:30 a. Phân bổ chi phí khấu hao:30 b. Phân bổ chi phí động lực:32 c. Phân bổ chi phí chung còn lại:33 III. THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG KHÁC:34 1. Hạch toán:34 a) Chi phí bán hàng:34 b)Chi phí quản lí doanh nghiệp:38 2. Phân bổ chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp:39 PHẦN III.39 Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG39 I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CÔNG TY .39 1. Phương pháp vận dụng sổ sách tại công ty:39 2. Về việc hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung:39 II. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG39 A/CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG:39 1. Hoàn thiện việc phân bổ chi phí sản xuất chung:39 2.Tổ chức công tác nhận dạng các loại chi phí ở phân xưởng.39 3. Hoàn thiện về công tác theo dõi sổ chi tiết ở từng loại chi phí :39 B/CHI PHÍ BÁN HÀNG:39 1. Hạch toán:39 2. Phân bổ39 C/ CHI PHÍ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP:39 1. Hạch toán:39 KẾT LUẬN39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY