Một số nét khái quát về quá trình hình thành và phát triển của thị trường tiền tệ Việt Nam

Thị trường tiền tệ Việt Nam đã được hình thành và từng bước hoàn thiện gắn liền với tiến trình đổi mới và phát triển nền kinh tế đất nước. Cho đến nay, mặc dù thị trường tiền tệ Việt Nam chưa thực sự phát triển, nhưng nó đã đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết cung cầu về nguồn vốn ngắn hạn nhằm hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống của các chủ thể trong nền kinh tế. Đặc biệt, thị trường đã thực hiện chức năng cân đối, điều hòa nguồn vốn giữa các ngân hàng, góp phần hỗ trợ cho các ngân hàng đảm bảo khả năng thanh toán, hoạt động an toàn và hiệu quả. Thông qua các hoạt động trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thực hiện điều tiết tiền tệ nhằm thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. Có thể khẳng định rằng, thị trường tiền tệ Việt Nam đã góp phần nhất định trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, nhất là quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế. Phần trình bày sau đây sẽ làm rõ một số những điểm sau về thị trường tiền tệ: 1. Sự hình thành và ra đời của thị trường tiền tệ Việt Nam. 2. Hàng hoá trên thị trường tiền tệ 3. Chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng 4. Các giao dịch trên thị trường 5. Một số hạn chế của thị trường và nguyên nhân 6. Một số giải pháp phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC