Một số phương pháp tiếp cận làm mảnh ảnh

Xƣơng đƣợc coi nhƣ hình dạng cơ bản của đối tƣợng với số ít các điểm ảnh cơ bản và nó là cách biểu diễn đối tƣợng một cách cô đọng. Nó thƣờng đƣợc ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực nhƣ đồ họa máy tính, tra cứu ảnh, nhận dạng ký tự. Các thuật toán tìm xƣơng thƣờng xuất phát từ ý tƣởng làm mảnh dần đối tƣợng đến khi chỉ còn lại những đặc điểm cô đọng nhất. Xƣơng là kết quả của việc làm mảnh, nhƣng nó phải thỏa mãn các yêu cầu và các đặc tính riêng của các mục đích làm mảnh khác nhau. Đề tài này trình bày một số kỹ thuật tiếp cận làm mảnh ảnh và các phƣơng pháp làm mảnh ảnh để thu đƣợc những ảnh đầu ra (Xƣơng) mong muốn thỏa mãn những yêu cầu và đặc tính riêng của ngƣời sử dụng. Đồ án bao gồm các chƣơng. Chƣơng 1. Tổng quan về xử lý ảnh. Chƣơng 2. Tổng quan về làm mảnh ảnh. Chƣơng 3. Phƣơng pháp hình thái học và một số thuật toán làm mảnh ảnh. Chƣơng 4. Cài đặt thử nghiệm thuật toán Stentiford.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC