Một số ứng dụng của lý thuyết trò chơi

Chúng ta đã cho rằng hai hãng độc quyền đôi tay của chúng ta quyết định đầu ra trong cùng một lúc. Bây giờchúng ta hãy xem xét điều sẽxảy ra nếu một trong hai hãng ấy có thể ấn định đầu ra của nó trước. Có hai vấn đề quan trọng. Một là, có hãng nào muốn ấn định đầu ra của mình trước hay không? Nói khác đi, đi trước liệu có lợi hay không? Hai là, thếcân bằng do đó mà có sẽra sao (tức mỗi hàng sẽsản xuất bao nhiêu)? Một lần nữa, chúng ta cho rằng cảhai hãng đều có chi phí lềbằng không và đường cầu của thịtrường được biểu thịbằng P = 30 - Q, trong đóQ là tổng số đầu ra. Giảdụ. Hãng 1 ấn định trước đầu ra của nó và trong trường hợp ấy Hãng 2, sau khi quan sát đầu ra của Hãng 1, tiến hành quyết định đầu ra của mình. Khi ấn định đầu ra, Hãng 2 sẽphản ứng nhưthếnào. Điều này khác với mô hình Cournot, trong đó không một hãng nào đó được bất kỳmột cơhội nào đểphản ứng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC