Một số vấn dề chính trị nổi bật của liên minh Châu Âu (EU) giai đoạn 2000 - 2010

Trong thập niên đàu tiên cảu thế kỷ XXI (2000 - 2010). EU đã đạt được những thành tựu rất lớn trong việc xây dựng một liên minh kinh tế tiền tệ, xây dựng Hiến Pháp chung. Đặc biệt, năm 2010 là năm đánh dấu giai đoạn 10 năm thực hiện hiệp ước Lisbon nhằm hình thành một khuôn khổ phối hợp chính sách về chính trị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC