Một số vấn đề cơ bản của tín dụng và hoạt động của ngân hàng thương mại

Tín dụng đã xuất hiện từ khi xã hội có phân công lao động xã hội, sản xuất và trao đổi hàng hoá. Trong quá trình trao đổi xuất hiện những sự kiện nợ nần lẫn nhau, phát sinh những quan hệ vay mượn để thanh toán, như vạy tín dụng là quan hệ kinh tế hình thành trong quá trình chuyển hoá giá trị giữa hình thái hiện vật và hình thái tiền tệ từ tổ chức này sang tổ chức khác hay từ nguời này sang người khác theo nguyên tắc hoàn trả vốn và lãi trong một thời gian nhất định. Nói cách khác tín dụng là sự chuyển quyền sử dụng một lượng giá trị nhất định dưới hình thái hiện vật hay tiền tệ trong thời gian nhất định từ người sở hữu sang người sử dụng và đến hạn phải hoàn trả cho người sở hữu với một lượng giá trị lớn hơn. Khoản dôi ra gọi là lợi tức tín dụng. Theo nghĩa rộng tín dụng gồm 2 mặt : huy động vốn và tiến hành cho vay . Trong thực tế tín dụng hoạt động phong phú và đa dạng, nhưng dù ở bất cứ dạng nào tín dụng cũng luôn là quan hệ kinh tế của nền sản xuất hàng hoá, nó tồn tại và phát triển gắn liền với sự tồn tại và phát triển của những quan hệ hàng hoá - tiền tệ . Mục đích và tính chất của tín dụng là do mục đích và tính chất của nền sản xuất hàng hoá trong xã hội quyết định. Sự vận động của tín dụng luôn chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế của phương thức sản xuất trong xã hội đó .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC