Một số vấn đề cơ bản về ngân hàng trung ương

Những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước ta sau đại hội Đảng VI (6/1986) cho đến nay đã và đang tạo một thế và lực mới, bên trong cũng như bên ngoài giúp chúng ta bước vào một thời kì, một giai đoạn phát triển mới. Lực lượng sản xuất phát triển, quan hệ sản xuất cũng có những bước tiến phù hợp hơn. Nhưng, tuy nhiên các nước đều có cơ hội. Đặc biệt là sang thế kỷ XXI, những mặt lợi thế như là vốn, khoa học, công nghệ hoàn toàn nghiêng về phía các nước phát triển. Chúng ta tiến được một bước thì họ còn tiến xa hơn nhiều lần. Chính điều đó làm cho các nươc chậm phát triển hay đang phát triển ở trình độ thấp như Viêt Nam gặp rất nhiều khó khăn thử thách to lớn. Nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Trước tình tình đó, Việt Nam cần phải xây dựng một nền kinh tế thị trường hiện đại hay thực chất là một nền kinh tế tiền tệ ổn định với uy tín vững chắc. Trong đó, trọng tâm là vấn đề “ Phát triển và hoàn thiện Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam “ . Đáp ứng vấn đề cấp thiết và vô cùng quan trong đó bằng bản đề án của mình. Tôi hi vọng sẽ đem đến được những suy nghĩ đúng đắn và hướng đi chính xác cho công cuộc xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại theo đinh hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC