Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa

Khi bước vào nên kinh tế thị trường,trong bối cảnh toàn cấu hóa dần mở rộng nhiều quan hệ mua bán hàng hóa,việc mua bán hàng hóa không chỉ diễn ra trong lãnh thổ một nước với nhau mà còn thực hiện các quan hệ trao đổi mua bán hàng hóa quốc tế. Nhất là trong quan hệ mua bán hàng hóa hiện nay, thì việc mua bán cung ứng dịch vụ vơi nhau thường được thể hiện dưới nhiều cách thức và nội dung khác nhau nên các hành vi mua bán trong thương mậinỳ được thể hiện bằng một hình thức nhất định đó là đó là hợp đồng mua bán hàng hóa. Khi xuất hiện một hình thức giao kết bằng hình thức hợp đồng dã giúp cho việc trao đổi hàng hóa qiữa các thương nhân hay các chủ thể với nhau được tiến hành dễ dàng và có cơ sở pháp lí hơn theo luật thương mại năm 2005 đã đưa ra những quy định nhất định để điều chỉnh các quan hệ mua bán hàng hóa.Những quy định của pháp luật được thể hiện trong hợp đồng đã xác định rõ ràng các quyền, nghĩa vụ và các điều khoản cơ bản để các bên có thể giao kết với nhau.Sau đây,em xin trình bày một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC