Một số vấn đề về Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa sau 20 năm đổi mới

Chính sách CNH ởnước ta đã được nêu ra từlâu, nó là quá trình tựnhiên và không thểlẩn tránh trên con đường phát triển của Việt Nam cũng nhưcủa các nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, đến Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳkhoá VII của Đảng (1/1994) vấn đềCNH gắn kết với HĐH mới chính thức được đềxuất, khi nêu lên những thành tựu quan trọng vềphát triển kinh tếxã hội “đã và đang tạo ra những tiền đề đưa đất nước chuyển dần sang một thời kỳphát triển mới, thời kỳ đẩy tới một bướccông nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”,kèm theo là 7 nhiệm vụkinh tế- xã hội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ Đại hội VII.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC