Một số vấn đề về công tác hạch toán kế toán vốn bắng tiền tại xí nghiệp chế biến thuỷ sản đặc sản số 10 Đà Nẵng

Hạch toán kế toán là một công cụ vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh, trong đó hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán là một phần của hạch toán kế toán. Nó giúp cho kế toán nắm được sự biến động cảu vốn bằng tiền cũng như từng nghiệp vụ thanh toán phát sinh hàng ngày trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vốn bằng tiền là một phần của vốn lưu động là một yếu tố quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sử dụng hợp lý vốn bằng tiền giúp cho tình hình tài chính cảu đơn vị lành mạnh và ngày càng kinh doanh có hiệu quả. Mặt khác đơn vị cũng phải tìm mọi cách để làm giảm đến mức tối thiểu các khoản nợ phải trả của khách hàng và các khoản phải thu, vì điều này chứng tỏ tình hình chiếm dụng vốn của đơn vị. Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán giúp cho đơn vị theo dõi sự vận động của đồng vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Nhận thấy sự quan trọng của kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán, em chọn đề tài cho chuyên đề của mình là “Một số vấn đề về công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền” tại Xí nghiệp Chế biến Thủy đặc sản Số 10 Đà Nẵng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC