Một số vấn đề về công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp Chế biến Thủy đặc sản Số 10 Đà Nẵng

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu1 PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ VỐN BẰNG TIỀN 2 A Hạch toán vốn bằng tiền 3 I. Khái niệm và nhiệm vụ vốn bằng tiền3 1. Khái niệm3 2. Nhiệm vụ3 II. Nguyên tắc và đặc điểm của kế toán vốn bằng tiền3 1. Nguyên tắc 3 2. Đặc điểm kinh tế nghiệp vụ vốn bằng tiền3 B. Kế toán vốn bằng tiền5 I. Phương pháp và nhiệm vụ tiền mặt5 1. Chứng từ và sổ sách sử dụng 5 2. Nội dung kết cấu TK 1115 3. Phương pháp hạch toán6 II. Phương pháp và nhiệm vụ tiền gởi ngân hàng 10 1. Một số quy định về chứng từ, sổ sách sử dụng10 2. Nội dung kết cấu TK 11210 3. Phương pháp hạch toán10 PHẦN II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ VỐN BẰNG TIỀN Ở XÍ NGHIỆP 1013 A. Khái quát chung tình hình tổ chức quản lý và sản xuất o Xí nghiệp Chế biến Thủy đặc sản 10 Đà Nẵng 14 I. Quá trình hình thành và phát triển ở xí nghiệp 14 1. Quá trình hình thành và phát triển ở xí nghiệp 14 2. Đánh giá khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Xuất nhập khẩu 10 trong những năm qua15 II. Tình hình tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Xí nghiệp 1016 1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 16 2. Đặc điểm quy trình công nghệ chế biến hải sản16 3. Tổ chức sản xuất ở xí nghiệp20 4. Tổ chức quản lý ở xí nghiệp21 III. Tổ chức kế toán tại xí nghiệp 22 1. Tổ chức bộ máy kế toán ở xí nghiệp22 2. Hình thức kế toán ở xí nghiệp 23 B. Hạch toán nguồn vốn bằng tiền ở xí nghiệp25 I. Hạch toán tiền mặt 25 1. Thu tiền mặt25 2. Chi tiền mặt27 II. Hạch toán tiền gởi ngân hàng29 III. Hạch toán nguồn vốn tín dụng được34 PHẦN III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CỦA BẢN THÂN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ VỐN BẰNG TIỀN 36 A. Một số nhận xét chung về phương án hạch toán nghiệp vụ vốn bằng tiền37 I. Về ưu điểm37 II. Về nhược điểm38 B. Một số kiến nghị đề xuất của bản thân38 Kết luận 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC