Một số vấn để về mô hình phát triển Thụy Điển

Mô hình nhà nước phúc lợi Thụy Điển được manh nha hình thành từ đầu thế kỷ XX khi vào năm 1913, Thụy điển áp dụng hệ thống ghưu trí phổ cập và năm 1916 áp dụng hệ thống bảo hiểm tai nạn cồng nghiệp bắt buộc. Đây được coi là nền móng quan trọng nhất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC