Nâng cao chất lượng bảo lãnh tại Sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Nền kinh tế Việt nam đang trong quá trỡnh mở cửa và hội nhập sõu rộng vào nền kinh tế thế giới. Với chỡa khoỏ là sự gia nhập WTO của Việt Nam, hoạt động ngõn hàng núi chung và hoạt động bảo lónh núi riờng đang ngày càng mở rộng và phỏt triển. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm về doanh số bảo lónh và dư nợ bảo lónh của các ngân hàng thương mại nhà nước trong thời kỳ 1998 - 2002 là 34% và 43% (Nguồn: Tỡm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội X của Đảng, NXB Chớnh trị quốc gia, Hà Nội, 2006). Với mức tăng trưởng trung bỡnh 20%/ năm, tổng dư nợ nghiệp vụ bảo lónh của 10 ngân hàng thương mại (NHTM) lớn vào khoảng 43 ngàn tỷ đồng (Nguồn: Thời bỏo ngõn hàng, Số ra ngày 21/7/2006). Nhu cầu bảo lónh ngõn hàng cú được sự tăng trưởng mạnh mẽ như vậy vỡ bảo lónh ngõn hàng khụng chỉ đáp ứng được nhu cầu giảm rủi ro cho cỏc bờn trong giao dịch thương mại mà trờn thực tế nú cũn mang lại nhiều lợi ớch cho bản thõn ngõn hàng thực hiện bảo lónh. Bờn cạnh việc thu phớ bảo lónh, cỏc NHTM cũn giỏn tiếp quảng cỏo hỡnh ảnh của ngõn hàng ra bờn ngoài. Một ngõn hàng cú chất lượng bảo lónh tốt sẽ được khỏch hàng tin tưởng và thúc đẩy cỏc hoạt động khỏc của ngõn hàng phỏt triển. Vỡ vậy cỏc ngõn hàng luụn muốn nõng cao chất lượng hoạt động bảo lónh của mỡnh. Qua một thời gian thực tập tại SGD Ngõn hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, em nhận thấy hoạt động bảo lónh của SGD chưa có được chất lượng tương xứng với cỏc hoạt động khỏc. Hiện nay các ngân hàng nước ngoài với những kinh nghiệm và nền tảng cụng nghệ xuất sắc hơn hẳn sẽ vào Việt Nam và được kinh doanh trong môi trường bỡnh đẳng, thỡ sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngõn hàng càng ngày càng trở nờn gay gắt và quyết liệt. Trong hoàn cảnh đó, chất lượng bảo lónh của SGD chưa tốt sẽ làm giảm tớnh cạnh tranh của ngõn hàng với các đối thủ. Từ những hiểu biết, phân tích, đánh giá của mỡnh, em đó quyết định chọn đề tài: “Nõng cao chất lượng bảo lónh tại Sở giao dịch NHTMCP Ngoại thương Việt Nam” nhằm đưa ra các giải phỏp, kiến nghị để hoạt động bảo lónh của SGD cú chất lượng cao hơn. Chuyên đề được nghiờn cứu theo hướng tỡm hiểu lý luận chung về chất lượng bảo lónh của NHTM; căn cứ vào lý luận chung để phân tích, đánh giá về thực trạng chất lượng bảo lónh của SGD NHTMCP Ngoại thương Việt Nam và đưa ra những giải pháp để nõng cao chất lượng bảo lónh của SGD trong thời gian tới. Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Chất lượng bảo lónh của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng bảo lónh tại SGD NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Chương 3: Giải phỏp nõng cao chất lượng bảo lónh tại Sở giao dịch NHTMCP Ngoại thương Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC