Nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội tại thành phố Đà Nẵng

Theo chuẩn Nghèo được HĐND thành phố thông qua vào tháng 12/2008, hộ nghèo là hộcó thu nhập bình quân từ500.000 đồng/người/tháng ởthành thịvà 400.000 đồng/người/tháng ởnông thôn trởxuống. Với chuẩn nghèo này, trên địa bàn thành phố có 32.796hộnghèo, chiếm tỷlệ 19,26% trong tổng sốhộdân cư.Trong đó, sốhộnghèo tại Quận Hải Châu là 5.080 hộtrên tổng số39.650 hộdân cư, chiếm tỷlệthấp nhất (12,81%). Sốhộnghèo chiếm tỷlệcao nhất (28,46%) là ởQuận NgũHành Sơn. Theo thống kê của thành phố Đà Nẵng, thiếu vốn, thiếu việc làm, không có kinh nghiệm làm việc, đông người phụthuộc là các nhóm nguyên nhân chủyếu dẫn tới tình trạng nghèo đói trên toàn địa bàn thành phố. Do đó, giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng của chính quyền Thành phốtrong giai đoạn đến. Hỗtrợvốn sản xuất kinh doanh là một trong những giải pháp góp phần giảm nghèo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC