Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Hải Dương

Trong số những ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam là một trong những ngân hàng có quy mô lớn và uy tín nhất. Trong đó, chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hải Dương là một đơn vị hoạt động khá hiệu quả, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của toàn bộ hệ thống. Chi nhánh hiện là đối tác cung cấp vốn quan trọng cho nhiều khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong những năm qua, hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh bên cạnh nhiều thành tựu đã đạt được, vẫn còn tồn tại khá nhiều hạn chế dẫn đến hiệu quả cho vay đối với các doanh nghiệp chưa được cao, chưa đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp nói riêng và cho nền kinh tế nói chung. Xuất phát từ thực tiễn đó em lựa chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp là: “ Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Hải Dương.”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC