Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của các Ngân hàng thương mại Nhà nước

Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Để thích ứng với cơ chế thị trường, ngân hàng cần phải đổi mới mình một cách sâu sắc và toàn diện trên mọi phương diện. Đặc biệt là sau khi hội nhập WTO, ngân hàng càng phải chú trọng cải thiện mình để có thể có đủ năng lực đối diện với các tổ chức tài chính hay các ngân hàng nổi tiếng trên thế giới. Đầu tư được coi là mặt trận hàng đầu, là khâu then chốt trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của các ngân hàng thương mại nói riêng. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, trước đòi hỏi của thị trường cũng như trước yêu cầu của hội nhập kinh tế, hoạt động của ngành ngân hàng còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là hoạt động đầu tư của các ngân hàng thương mại. Hiệu quả hoạt động đầu tư thấp, điều đó được thể hiện lợi nhuận và khả năng sinh lợi thấp. Hoạt động đầu tư chưa an toàn và hiệu quả đang là mối quan tâm không chỉ đối với các cấp lãnh đạo, với giới quản lý và điều hành của hệ thống ngân hàng mà còn là mối quan tâm của xã hội. Vậy, làm thế nào để hoạt động đầu tư của các ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam an toàn, đạt hiệu quả và phục vụ tốt nhất cho nhu cầu phát triển thực tiễn hiện nay ? Với yêu cầu cấp thiết như trên, đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của các Ngân hàng thương mại Nhà nước” muốn đề cập đến những mặt thành công cũng như hạn chế về hoạt động đầu tư của các Ngân hàng thương mại Nhà nước.Trong đó, nội dung đề án chỉ đề cập đến những hoạt động đầu tư được coi là mới mẻ của các NHTMNN Việt Nam; đó là hoạt động đầu tư chứng khoán và hoạt động đầu tư dưới hình thức góp vốn, liên doanh liên kết với các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp khác. Để từ đó có thể đưa ra những giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn góp phần giải đáp vấn đề bức xúc đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC