Ngân hàng câu hỏi thi môn Vi Sinh

Câu 1: Hãy trình bày định nghĩa,hình thể của vi khuẩn? Câu 2: Anh(Chị) hãy trình bày cấu tạo,kích thước của vi khuẩn? Câu 3: Hãy trình bày đặc điểm sinh lý và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của vi khuẩn? Câu 4: Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của vac xin? Nêu các nguyên tắc khi sử dụng vac xin? Câu 5: Anh(Chị) hãy phân tích các nguyên tắc khi sử dụng vac xin? Câu 6: Hãy trình bày các tiêu chuẩn của vac xin? Câu 7: Trình bày nguyên lý hoạt động của huyết thanh? Nêu các nguyên tắc khi sử dụng huyết thanh? Câu 8: Anh(Chị) hãy phân tích các nguyên tắc khi sử dụng huyết thanh? Câu 9: Hãy trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực của vac xin? Câu 10: Trình bày các loại vac xin cụ thể? Câu 11: Hãy nêu lịch tiêm chủng các loại vac xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng? Câu 12: Hãy trình bày đặc điểm sinh học của vi khuẩn tụ cầu? Câu 13: Trình bày khả năng gây bệnh của vi khuẩn tụ cầu? Câu 14: Hãy trình bày các phương pháp chẩn đoán vi khuẩn học do tụ cầu? Câu 15: Trình bày đặc điểm sinh vật học của vi khuẩn liên cầu? Câu 16: Hãy trình bày khả năng gây bệnh của vi khuẩn liên cầu? Câu 17: Anh(Chị) hãy trình bày các phương pháp chẩn đoán vi khuẩn học do liên cầu? Câu 18: Hãy trình bày đặc điểm sinh vật học và khả năng gây bệnh của vi khuẩn não mô cầu? Câu 19: Trình các phương pháp chẩn đoán vi khuẩn học do não mô cầu? Câu 20: Hãy trình bày đặc điểm sinh vật học và khả năng gây bệnh của trực khuẩn uốn ván? Câu 21: Trình bày các phương pháp chẩn đoán vi khuẩn học do trực khuẩn uốn ván?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC