Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và những việc cần làm để triển khai thực hiện quy hoạch ngành

Quy hoạch mới nhất được phê duyệt bao gồm 7 phần. Phần thứnhất đềcập đến quan điểm của chính phủvềphát triển ngành công nghiệp ô tô. Phần thứhai nêu ra các mục tiêu của quy hoạch bao gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụthể. Phần thứba và phần thứtư đưa ra định hướng quy hoạch đến năm 2010 cũng như định hướng đầu tưvà yêu cầu đối với các dự án đầu tư. Phần thứnăm bàn về định hướng nguồn vốn đầu tưvà phần thứsáu nêu ra những chính sách và giải pháp hỗtrợngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Phần cuối cùng chỉra vai trò của các cơquan, tổchức trong việc thực hiện quy hoạch.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC