Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp cấp dịch dàn lạnh đến thời gian cấp đông thực phẩm

Trong tài liệu [1] chúng tôi đã giới thiệu một số phương pháp cấp dịch dàn lạnh và đã tiến hành phân tích ưu nhược điểm của mỗi phương pháp. Trong bài báo này chúng tôi sẽ tiến hành xác định ảnh hưởng của phương pháp cấp dịch dàn lạnh đến thời gian cấp đông của các tủ đông tiếp xúc. Đối với các hệ thống lạnh công nghiệp, có thể lựa chọn 3 phương pháp cấp dịch cho các dàn lạnh cụ thể như sau: − Phương pháp tiết lưu trực tiếp vào các dàn lạnh. − Phương pháp cấp dịch kiểu ngập dịch. − Phương pháp cấp dịch bằng bơm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC