Nghiên cứu chiết tách, chuyển hoá hydroxycitric acid trong lá, vỏ quả bứa và ứng dụng tạo sản phẩm giảm béo

Trên thế giới việc nghiên cứu cây bứa ñã ñược chú trọng từlâu, tính ñến nay ñã có hàng trăm công trình nghiên cứu vềcây bứa bao gồm các lĩnh vực chiết tách, xác ñịnh thành phần hoá học các hợp chất hữu cơ, ứng dụng trong công nghệthực phẩm, công nghệdược phẩm, ñặc biệt là các loại chếphẩm giảm béo. Tuy nhiên, chưa có công trình nào công bốvềnghiên cứu chuyển hoá HCA và ứng dụng giảm béo một cách chi tiết. Cây bứa là một loại cây rất dễtrồng, phát triển tốt, cho năng suất cao có ởhầu hết trên các ñịa bàn Miền Trung, Tây Nguyên. Người Việt Nam ta dùng lá và quảbứa làm món ăn, dùng vỏquảbứa ñểtrị một sốbệnh ngoài da và dùng búp non nhai ăn ñểchữa bệnh ñộng thai. Cho ñến nay ởnước ta chưa có một nghiên cứu nào mang tính cơbản vềthành phần, tính chất, khảnăng chuyển hoá và ứng dụng, công nghệkhai thác vềcác hợp chất hoá học có trong cây bứa. Đây là những vấn ñềrất ñáng ñược quan tâm nghiên cứu nhằm góp phần quy hoạch, khai thác, chếbiến và ứng dụng các sản phẩm của cây bứa một cách có hiệu quả, khoa học hơn. Với những lí do trên, chúng tôi chọn ñềtài nghiên cứu: "Nghiên cứu chiết tách, chuyển hoá hydroxycitric acid trong vỏquảbứa và ứng dụng tạo sản phẩm giảm béo"làm luận án tiến sĩchuyên ngành hóa hữu cơcủa mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC