Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chi tiết các vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên

Ngày nay, công tác bảo vệmôi trường đã trởthành một nhiệm vụchiến lược có tầm quan trọng đặc biệt, là mối quan tâm hàng đầu không chỉmột địa phương, một quốc gia hay một khu vực mà của cảcộng đồng thếgiới. Bảo vệmôi trường đã trởthành một vấn đềcấp thiết mang tính toàn cầu. ỞViệt Nam, công tác điều tra, đánh giá các mỏquặng phóng xạ đã được tiến ngay khi ngành địa chất ra đời. Đến nay, nhiều mỏphóng xạ, mỏcó chứa phóng xạ, các phân vị địa chất chứa phóng xạ đã được phát hiện, chúng phân bố ởnhiều nơi trên phạm vi cảnước. Chính các đối tượng này tiềm ẩn nguy cơô nhiễm môi trường phóng xạtựnhiên. Cùng với công tác tìm kiếm, đánh giá, thăm dò các nguồn tài nguyên-khoáng sản, công tác nghiên cứu môi trường phóng xạthời gian qua cũng được triển khai ở một sốmỏcó nguy cơô nhiễm môi trường phóng xạ, phục vụquy hoạch và phát triển bền vững nền kinh tế, bảo vệsức khỏe cộng đồng. Công tác đánh giá môi trường phóng xạbước đầu đã phát hiện nhiều khu vực, nhiều diện tích trên phạm vi cảnước có nguy cơô nhiễm môi trường phóng xạ. Các khu vực này cần được đánh giá chi tiết, làm rõ quy mô, mức độvà khoanh vùng ô nhiễm một cách cụthể, để các cấp chính quyền địa phương có cơsởquy hoạch và phát triển kinh tế, các cấp quản lý đềxuất cách chính sách xã hội hợp lý, nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vững đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC