Nghiên cứu hoàn thiện phương thức lập dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam

Sự nghiệp đổi mới mà Việt Nam thực hiện gần haimươi năm qua đã mang lại những thành quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, ngân sách nhà nước -bộ phận quan trọng hàng đầu của lĩnh vực tài chính công - đã ngày một trở thành cơ sở vật chất trọng yếu cho sự tồn tại của đất nước và được Nhà nước sử dụng như là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Song trước những đòi hỏi ngày càng cao trên bước đường phát triển và hội nhập thì không thể bằng lòng với những gì đã đạt được, nên lĩnh vực tài chính công nói chung và ngân sách nhà nước nói riêng cần thiết phải có những cải cách sâu và rộng hơn nữa, có vậy chúng ta mới huy động được tối đa mọi nguồn lực của đất nước và sử dụng các nguồn lực đó đạt hiệu quả cao nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC