Nghiên cứu khả nang hấp phụ Zn 2+ của vật liệu hấp phụ đi từ quặng apatit loại II, buớc đầu sử dụng vật liệu ứng dụng vào xử lý zn 2+ trong nuớc thải công nghiệp

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Khảo sát khả năng hấp phụ Zn 2+ của vật liệu hấp phụ quặng apatit loại I, apatit loại II, và apatit thô ban đầu. - Khảo sát độ bền của quặng apatit loại II. - Khảo sát ảnh hưởng của pH, thời gian, tốc độ dòng chảy và nồng độ Zn 2+ đến sự hấp phụ Zn 2+ của apatit loại II. - Xác định tải trọng hấp phụ cực đại của apatit loại II đối với Zn 2+ của apatit loại II. Thử nghiệm xử lý Zn 2+ trong nước thải công nghiệp chứa Zn 2+ cuar apatit loại II.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC