Nghiên cứu mạng truyền thông công nghiệp

1.1 Tình hình thế giới - Hiện nay xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang là mũi nhọn và được đặt ưu tiên hàng đầu. - Trong xu thế công nghiệp hóa hiện đại hóa ấy, vấn đề đặt ra trước tiên khi xây dựng một giải pháp tự động hóa không còn là nên hay không nên, mà là sự lựa chọn hệ thống mạng truyền thông nào cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của ứng dụng thực tế. 1.2 Hiện trạng trong nước - Nước ta đang bước vào hội nhập quốc tế về mọi mặt. Trong đó, công nghiệp hóa là vấn đề được ưu tiên số một. - Nền công nghiệp trong nước, mà đặc biệt là vấn đề truyền thông trong công nghiệp chưa đồng bộ - Chưa có nhiều tài liệu chuẩn về vấn đề này. Trước tình hình trong nước và thế giới như vậy đòi hỏi phải có sự quan tâm nghiên cứu vấn đề Mạng truyền thông công nghiệp một cách cụ thể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC