Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cà phê vối tại binh đoàn 15 tỉnh Gia Lai

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, ñược trồng chủ yếu ở vùng Tây Nguyên với diện tích trên 450.000 ha, sản lượng cà phê nhân xuất khẩu hàng năm từ 700.000 - 800.000 tấn. Riêng Gia Lai, tỉnh có diện tích cà phê tương ñối lớn. Theo thống kê năm 2009 toàn tỉnh có 76.584 ha cà phê, tổng sản lượng là 139.838 tấn, năng suất bình quân thấp chỉ ñạt 1,82 tấn nhân/ha, chất lượng chưa thật ñảm bảo ñể cạnh tranh trên thị trường trong nước và trên thế giới. Nguyên nhân của thực trạng trên là do một số yếu tốkhách quan và chủ quan ảnh hưởng ñến quá trình sản xuất cà phê. Việc quản lý kỹ thuật vườn cây như tạo hình, tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại, . chưa ñảm bảo kỹ thuật. Tình trạng thu hái ñồng loạt cả quả xanh, quả non còn khá phổ biến. Sơ chế, bảo quản chưa ñạt yêu cầu ñã làm cho chất lượng cà phê nhân giảm ñáng kể. Cà phê ñược trồng trên các loại ñất không ñảm bảo tiêu chuẩn, thời tiết khí hậu không thuận lợi cũng là những nguyên nhân làm cho năng suất, chất lượng cà phê bị hạn chế. Binh ñoàn 15 là ñơn vị quốc phòng thực hiện chức năng làm kinh tế gắn với an ninh quốc phòng. Đơn vị quản lý diện tích gần 30.000ha, trong ñó cao su 28.150ha, cà phê 1.495,68 ha. Hiện tại năng suất bình quân cà phê ở Binh ñoàn còn thấp ( 1,8 tấn nhân/ha) chất lượng không cao (trọng lượng 100 nhân < 13 g, tỷ lệ R1 < 60 %, quả nhỏ.) dẫn ñến chi phí ñầu tưcao, giá thành sản xuất cao và thu nhập của người lao ñộng thấp, tư tưởng của người lao ñộng chưa an tâm làm ăn sinh sống, từ ñó ảnh hưởng ñến nhiệm vụ kinh tế gắn với an ninh quốc phòng của ñơn vị. Để có cơ sở khoa học cũng như thực tiễn nhằm khắc phục các tồn tại trong sản xuất cà phê tại Binh ñoàn 15 thì việc tìm hiểu,phân tích, ñánh giá các yếu tố ảnh hưởng ñến năng suất cũng như chất lượng cà phê nhân là vấn ñề cần thiết 2 hiện nay. Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn ở trên, chúng tôi thực hiện ñề tài “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng ñến năng suất, chất lượng cà phê vối tại Binh Đoàn 15 tỉnh Gia Lai”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC