Nghiên cứu phát triển sản xuất chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma có hoạt lực cao trừ bệnh hại cây trồng

(Bản scan) Trong hệ thống phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây trồng, biện pháp sinh học đóng vai trò quan trọng, bao gồm sử dụng các thiên địch tự nhiên, các chế phẩm sinh học như NPK, Beauveria, Metarrhizium, tuyến trùng, Bt.... trừ sâu hại cây trồng, đã đem lại cho sản suất những kết quản nhất định

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC