Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học trong ương nuôi ấu trùng tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) qui trình nước trong

Nghiên cứu được thựchiệnnhằm đánh giá hiệu quả sử dụng hai loại chế phẩm sinh học lên môi trường, tỷ lệ sống của ấutrùng tôm Càng Xanh(Macrobrachium rosenbergii)ương theo qui trình nước trong. Thí nghiệm được bố trí với 4 nghiệm thức:(1)không sử dụng chế phẩm sinh hoc; (2)sử dụng chế phẩm sinh học A; (3) sử dụng chế phẩm sinh học B; (4)kếthợp 2 loại chế phẩm trên. Theo dõi cácyếu tố môi trường, các chỉ số ấu trùng, phân tíchvi khuẩntrong môi trườngnướcvà đánh giá tỷ lệ sống ởgiai đoạntôm bột10 ngàytuổi. Kết quả cho thấy khi kết hợp hai loại chế phẩm sinh học cho kết quả tốt nhất với tỷ lệ sống trung bình là 75,3%. Sử dụngchế phẩm sinh học góp phần làm giảm mật độ vi khuẩn Vibriovà làm tăng mật độ vi khuẩn tổng số. Các yếu tốmôi trường ổn định và tốt hơn, ấu trùng phát triển nhanh vàtỷ lệ sống cao hơn ở các nghiệm thức sử dụng chế phẩm sinh học so với nghiệm thức không sử dụng chế phẩm sinh học. Sử dụngchế phẩm sinh học trên đã góp phần tích cực trong quản lý môi trương bể ương cũng như hiệu quả trong sản xuất giốngtôm Càng Xanhvà qui trình có thể ứng dụng trong thực tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC