Nghiên cứu thành phần và hoạt tính sinh học của một số loài cây chọn lọc từ chi schefflera, livistonavà eriobotrya ở Việt Nam

Nước ta nằm trong vùng nhiệt ñới ẩm nên hệthực vật rất phong phú. Trong vô sốloài thực vật ñang sống và phát triển ởViệt Nam, rất nhiều loài cây thuộc các chi Schefflera, Livistonavà Eriobotryacó giá trịsử dụng, ñược dùng ñểbào chếthuốc chữa nhiều bệnh, ñặc biệt là hỗ trợ ñiều trị những bệnh hiểm nghèo nhưung thư máu, ung thưgan. Mặc dù những loài thuộc các chi Schefflera, Livistonavà Eriobotrya có nhiều giá trịsửdụng nhưvậy nhưng ởnước ta các công trình nghiên cứu vềthành phần hoá học, hoạt tính của các cây thuộc chi nói trên hầu nhưrất ít và chưa có hệthống, còn các công trình nghiên cứu của nước ngoài thì ñược công bốchưa nhiều. Việc tiếp tục nghiên cứu thành phần hóa học, ứng dụng các phương pháp hiện ñại ñể xác ñịnh cấu trúc và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một sốhợp chất các loài cây thuộc các chi nói trên ở Việt Nam là một hướng nghiên cứu có nhiều triển vọng, ñược nhiều nhà khoa học trong nước và trên thế giới quan tâm. Với những lý do trên chúng tôi chọn ñềtài “Nghiên cứu thành phần và hoạt tính sinh học của một số loài cây chọn lọc từ chi Schefflera, Livistonavà Eriobotrya ở Việt Nam”làm luận án tiến sĩcủa mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC