Nghiên cứu thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh tại 1200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai

Khu vực kinh tế t-nhân tại Việt Nam trong đó phần lớn bao gồm các doanh nghiệpnhỏ và vừa (DNNVV) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với việc duy trì tốc độ tăng tr-ởng kinh tế cao mà Việt Nam đã đạt đ-ợc trong thậpniên vừa qua. Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần khẳng định tầm quan trọng của các DNNVV trong các chiến l-ợc phát triển, đặc biệt là về ph-ơng diện tạo công ăn việc làm và xoá đói giảm nghèo. Trong những năm vừa qua đã có một loạt biện phápcải cách mang lại kết quả đáng khích lệ nh-Luật Doanh nghiệp(năm 2000) và và Nghị định Phát triển DNNVV (năm 2001), tạo môi tr-ờng thuận lợi cho các DNNVV phát triển. Mặc dù môi tr-ờng hoạt động đã dần đ-ợc cải thiện, các DNNVV trong khu vực kinh tế t- nhân vẫn tiếptục gặpnhiều khó khăn trong quá trình tăng tr-ởng. Các doanh nghiệpt-nhân vẫn ch-a đ-ợc h-ởng một sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệpnhà n-ớc. Những hạn chế về khả năng tiếpcận nguồn tín dụng và công nghệ hiện đại là những rào cản làm chậm tốc độ tăng tr-ởng của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệpvừa và nhỏ mới thành lập thiếu công cụ quản lý hiện đại, khả năng tiếpcận thông tin và các mối liên hệ với thị tr-ờng xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, sự hoạt động yếu kém của thị tr-ờng dịch vụ phát triển kinh doanh (DVPTKD) sẽ hạn chế sự phát triển của toàn khu vực doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC