Nghiên cứu Thực nghiệm sấy gỗ

Chế độsấy có ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sản phẩm, chi phí năng lượng và giá thành sản phẩm. Mỗi loại gỗvới những qui cách khác nhau cần phải có các chế độsấy hợp lý, các chế đốsấy đó nhất thiết phải tiến hành thực nghiệm đểtìm ra chế độ tối ưu. Đã có nhiều tác giảnghiên cứu chế độsấy gỗ, tuy nhiên do đặc thù khí hậu và chất lượng mỗi loại gỗmỗi nơi một khác, hoàn toàn không giống nhau nên không thể lấy kết quảnghiên cứu của các tác giảnước ngoài áp dụng cho điều kiện Việt Nam. Vì vậy cần phải tiến hành nghiên cứu thực nghiệm chế độsấy các loại gỗtrong điều kiện Việt Nam, nhằm đưa ra các chế độsấy tối ưu. 2. Nội dung

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC