Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở sahana để xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý thiên tai cho khu vực Miền Trung

Khu vực miền Trung là khu vực gánh chịu thiên tai, nhất là bão và lũlụt, nhiều nhất so với cảnước. Hầu nhưnăm nào cũng có bão, lũvà gây thiệt hại nghiêm trọng vềngười và của. Mỗi khi có thiên tai, công tác cứu nạn, cứu trợluôn ñược nhà nước, chính quyền các cấp, các tổchức, cá nhân trong và ngoài nước ñều diễn ra sôi ñộng nhằm giúp ñồng bào khu vực bịthiên tai khắc phục hậu quảvà ổn ñịnh cuộc sống. Tại khu vực này, lượng mưa trong mùa mưa chiếm 68 - 75% tổng lượng mưa cả năm. Vì vậy thường phát sinh lũlụt lớn và gây thiệt hại cho sản xuất, tài sản, tính mạng cưdân và tác ñộng tiêu cực ñến môi trường sinh thái. Ngược lại, trong mùa khô thì nước lại không ñủ cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất tại một số ñịa phương trong vùng. Mùa mưa lũ ởBắc Trung bộthường xảy ra từtháng 7 ñến tháng 10 còn ởvùng duyên hải Nam Trung bộthường xảy ra từtháng 10 ñến tháng 12. Những trận lũlụt lớn ñã xảy ra ởmiền Trung vào các năm: 1952, 1964, 1980, 1983, 1990, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003,. có lúc xảy ra lũchồng nhưcác ñợt lũtháng 11, 12 năm 1999, tháng 10, 11 năm 2010. Tuy nhiên, hiện nay chưa có một hệ thống phần mềm quản lý thống nhất các hoạt ñộng cứu trợ, cứu nạn và trợgiúp khi bịthiên tai. Khi có thiên tai xảy ra, theo sựphân công thì Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban phòng chống bão lụt chịu trách nhiệm chính vềcác hoạt ñộng phòng ngừa, cứu nạn và Mặt trận tổquốc Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý các hoạt ñộng cứu trợ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC