Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ - Ron nhân tạo giải quyết lớp bài toán dự đoán và phân loại

Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng tăng, dữ liệu phát sinh từ hoạt động quản lý, kinh doanh, sản xuất của các công ty, tổ chức ngày càng nhiều. Các công ty, tổ chức cần phải nhanh chóng đưa ra các quyết định bằng cách xử lý nhiều yếu tố với quy mô và tính phức tạp ngày càng tăng. Để có quyết định chính xác nhất, người quản lý thường thực hiện việc dự đoán hay phân loại vấn đề cần giải quyết trước khi ra quyết định. Ngoài việc dựa trên các yếu tố liên quan trực tiếp đến vấn đề, người ra quyết định còn dựa trên kinh nghiệm bản thân và thông tin có được từ các hoạt động trước đó. Dẫn đến một nhu cầu thực tế là cần có các phương pháp khai phá dữ liệu thu thập được để làm căn cứ ra quyết định. Trong thực tế cuộc sống, chúng ta bắt gặp nhiều bài toán tương tự như dự đoán thị trường chứng khoán, dự đoán lưu lượng nước, dự đoán lượng gas tiêu, dự đoán năng lực sản xuất, định giá tài sản, đánh giá nhân viên, phân loại khách hàng. Đó là các bài toán thuộc lớp bài toán dự đoán và phân loại, có thể xem là các bài toán cơ bản và có nhiều ứng dụng thực tiễn. Đã có nhiều phương pháp được đưa ra để giải các lớp bài toán trên như phương pháp thống kê, phương pháp hồi quy, cây quyết định, mạng nơ-ron nhân tạo,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC