Nghiên cứu ứng dụng mathml để quản lý các công thức toán học trên văn bản

Hiện nay, có rất nhiều công cụ cho phép soạn thảo các công thức toán học trên văn bản như Winword, OpenOffice.org Writer, Acrobat, WebEditor, Mỗi phần mềm soạn thảo văn bản có một chuẩn lưu trữvà ñược quản lý khác nhau. Điều này làm cho người sửdụng gặp nhiều khó khăn khi sao chép nội dung các công thức toán học giữa các ứng dụng và không thểthực hiện yêu cầu tìm kiếm một công thức toán học trên một ứng dụng soạn thảo. Xuất phát từnhu cầu thực tế ñó, việc nghiên cứu vềcách thức lưu trữ, soạn thảo, tìm kiếm các công thức toán học và ñặc biệt nghiên cứu tiêu chuẩn MathML trong việc quản lý các công thức toán học trên văn bản có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất cao. Đểcó ñiều kiện nghiên cứu sâu hơn vềMathML và ứng dụng, tôi ñã chọn ñềtài tốt nghiệp “Nghiên cứu ứng dụng MathML ñểquản lý các công thức toán học trên văn bản”. 2. Mục tiêu của ñềtài Mục tiêu chính mà ñề tài hướng ñến là ứng dụng ngôn ngữ ñánh dấu MathML trong phần mềm mã nguồn mở ñểsoạn thảo, quản lý, tìm kiếm công thức toán học trên văn bản và sao chép công thức toán học từhai phần mềm soạn thảo với hai ngôn ngữ ñánh dấu khác nhau. Để ñáp ứng mục tiêu ñã nêu, ñề tài cần giải quyết những vấn ñề chính sau: Nghiên cứu tổng quan vềtiêu chuẩn lưu trữ, soạn thảo và hiển thịcác công thức toán học trên các văn bản; Nghiên cứu một sốcông cụhỗtrợsoạn thảo công thức toán học và thực trạng tìm kiếm công thức toán học hiện nay; Nghiên cứu một phần mềm mã nguồn mở ñểmô phỏng ứng dụng soạn - 3 -thảo công thức, lưu trữvà hỗtrợtìm kiếm trên văn bản; Xây dựng phần mềm thực hiện chức năng sao chép công thức toán học từhai trình soạn thảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC