Nghiên cứu và ứng dụng kiểm thử tải các website sử dụng công cụ load runner

Nhịp sống hiện tại cùng với sựphát triển mạnh mẽcủa máy tính internet trởthành một phần không thểthiếu trong cuộc sống, ñó là nơi lưu trữ, tìm kiếm, trao ñổi thông tin, mua bán hàng hóa. Tuy nhiên thực tếcho thấy một sốtrang Web không ñáp ứng ñược yêu cầu của người dùng nhưvấn ñềtruyền tải thông tin ña người dùng hay ñộtrễ ñáp ứng thông tin yêu cầu lớn. Đểgiải quyết vấn ñề ñó kiểm thửtải sẽgiúp chúng ta xác ñịnh ñược các giới hạn cho phép của một phần mềm giúp cho người phát triển có các giải pháp phù hợp, tối ưu hóa phần mềm, ñáp ứng nhu cầu người dùng ñặt ra Thực tế, có rất nhiều công cụhỗtrợviệc thực hiện kiểm thửtải, tuy nhiên qua thực tiễn kinh nghiệm sửdụng, công cụLoadRunner của hãng Mercury [8] ñược ñánh giá là một trong những công cụkhá tốt và ñược nhiều chuyên gia kiểm tra phần mềm sửdụng. Xuất phát từyêu cầu thực tiễn trên tôi chọn ñềtài luận văn cao học nhưsau: “Nghiên cứu và ứng dụng kiểm thửtải các Website sửdụng công cụ LoadRunner

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC