Nghiên cứu vật liệu chế tạo và thành phần, tính chất của bê tông asphalt nóng ở nước Cộng hòa nhân dân Lào

Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào, có truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời. Sau Khi giải phóng và thành lập nước CHDCND Lào vào ngày 2/12/1975, đi đôi với việc khắc phục hậu qủa chiến tranh và phát triển kinh tế - xã hội trong toàn quốc, Đảng và Nhà nước Lào đã chủ trương phát triển giao thông đường bộ, lấy giao thông đường bộ đi trước một bước. Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường và mở rộng hợp tác bên ngoài, Đảng và Nhà nước Lào lấy giao thông đường bộ làm mũi nhọn cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, coi việc khôi phục và phát triển giao thông đường bộ là một trong các biện pháp cơ bản nhằm nối liền giữa sản xuất với tiêu thụ, tạo điều kiện cho sản xuất hàng hoá phát triển, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Nhìn lại hiện trạng mạng lưới giao thông đường bộ của Lào tuy có phát triển nhưng còn chậm, cả về cơ sở vất chất kỹ thuật và trình độ quản lý. Ở CHDCND Lào hiện nay chưa có đường sắt, không có đường biển, đường sông chỉ hoạt động vào mùa mưa là chủ yếu, đường hàng không cũng chưa phát triển. Khối lượng hành khách được vận chuyển chủ yếu bằng đường bộ, trong khi đó chưa có một hệ thống mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh, thông suốt, nối liền từ Bắc đến Nam. Trong thực tế, hệ thống giao thông đường bộ chưa phù hơp với sự phát triển kinh tế - xã hội cả trong nước cũng như với các nước lân cận trong vùng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC