Nghiệp vụ kế toán tại Công ty CP Bắc Long

Nền kinh tế của Đất nước ta trong những năm qua đã co những thay đối và chuyển biến mạnh mẽ . Từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ,vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước. Chính sư đổi mới này đã giúp cho các Doanh nghiệp trong nước phát huy được sức sáng tạo và có đủ khả năng canh tranh với nền kinh tế thế giới đưa nền kinh tế nước ta ngày một phát triển. Muốn thực hiện được điều đó thì vấn đề mà mỗi Doanh nghiệp đề ra là làm thế nào để Doanh nghiệp của mình có thể duy trì và đứng vững trên thị trường tạo được lòng tin cũng như xây dựng cho mình một thương hiệu vững vàng đủ sức để cạnh tranh. Để làm tốt được điều này Doanh nghiệp cần làm tốt công tác kế toán . Đây là một khâu quan trọng giúp cho nhà quản lí có thể quản lí tài chính một cách chặt chẽ để từ đó đưa ra được những quyết định đem lại hiệu quả kinh tế cao. Kế toán là một hệ thống thông tin thực hiện việc phản ánh và giám đốc mọi diễn biến của quá trình hoạt động thực tế liên quan đến lĩnh vực kinh tế tài chính của một tổ chức cụ thể thông qua các phương pháp nghiệp vụ. Mặt khác Kế toán còn được hiểu như là một công việc tính toán và ghi chép bằng con số mọi hiên tượng kinh tế phát sinh trong Doanh nghiệp để từ đó cung cấp một cách toàn diện khoa học và chính xác về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC