Nguồn nhân lực - Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật đòi hỏi nguồn nhân lực ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng để đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước, tạo điều kiện để đất nước phát triển nhanh và bền vững . Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phải tiến hành đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chủ yếu là thông qua giáo dục. Vì vậy để thực hiện có hiệu quả quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần phải có những chính sách cụ thể để hướng dẫn thực hiện. quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có hiệu quả. Vì vậy em thực hiện đề tài: “Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam” nhằm có những hiểu biết về các chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và tình hình thực hiện các chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay. Nội dung chính của bài tiểu luận gồm có 3 phần: I. Khái niệm và các thành phần của chính sách quản lý nguồn nhân lực. II. Thực trạng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam. III. Một số giải pháp nhằm hòan thiện chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC