Nguồn nhân lực khoa học - Công nghệ trong lực lượng công an nhân dân

Ngày nay, khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng sư tăng trưởng và phát triển kinh tế -xã hội của mọi quốc gia trên toàn thế giới, trong đó nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định Đối với nước Việt nam dân chủ cộng hoà, nay là nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam ngay từ ngày đầu mới thành lập nước Đảng và Bác Hồ và nhà nước ta đã quan tâm đào tạo giáo dục đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đó là nguồn nhân lực là vốn quý của đất nước. Nguồn lực đó đã có đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công an nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng vũ trang là công cụ sắc bén của đảng và nhà nước ta, được thử thách và rèn luyện trong chiến đấu và xây dựng tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng và nhà nước, trong lực lượng công an nhân dân có đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ hùng hậu được tuyển chọn từ mọi miền của đất nước, đủ các thành phần dân tộc, có phẩm chất chính trị tốt lại được đào tạo một cách cơ bản ở các trường đại học, các viện các Trung tâm khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước. Nhiều cán bộ khoa học - công nghệ được đào tạo ở nước ngoài chủ yếu là ở Liên Xô cũ và các nước chủ nghĩa xã hội Đông Âu trước đây. Đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ là một nguồn nhân lực đầy trí tuệ, là nguồn vốn nhân lực vô giá của đảng và nhà nước ta nói chung và nghành công an nói riêng. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ xã hội chủ nghĩa. Đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ của ngành công an nhân dân đã có nhiều đóng góp ,đã phát huy đươc tính chất thông minh, sáng tạo đã có nhiều công trình nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ điện tử, công nghệ tin học viễn thông,công nghệ sinh học,công nghệ kỹ thuật hình sự . phục vụ cho sự nhgiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC