Nguyên nhân của việc hệ thốn ngân sách nhà nước thường được thiết kế theo mô hình hệ thống chính quyền Nêu ví dụ minh họa (9điểm)

Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước là xác định, sắp xếp, bố trí các bộ phận cấu thành của hệ thống ngân sách nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thu, chi của từng cấp ngân sách cũng như của toàn bộ hệ thống ngân sách nhà nước. Nhìn chung, ở các nước, hệ thống ngân sách thường được tổ chức phù hợp với hệ thống chính quyền nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC