Nguyên tắc cân đối trong hoạt động ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách Một số vấn đề thực tiễn Một số phương hướng nhằm phát huy vai trò của nguyên

Cân đối trong hoạt động ngân sách nhà nước là một vấn đề quan trọng được đặt ra đối với mỗi nhà nước, nó đảm bảo cho nhà nước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, nhà nước phải phát huy vai trò vượt trội của mình để can thiệp tới vấn đề này nhằm ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia vào nền kinh tế với mục tiêu phát triển đất nước. Để làm được điều đó, nhà nước phải cần đến một công cụ sắc bén là ngân sách nhà nước, công cụ này có sự tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh tế và cũng chịu sự ảnh hưởng không nhỏ bởi các hoạt động kinh tế nói chung. Cho nên, để tiếp tục phát huy được vai trò là công cụ kinh tế sắc bén thì nhà nước phải không ngừng hoàn thiện và đổi mới nguyên tắc cân đối trong hoạt động ngân sách với ý nghĩa giúp cho nhà nước kiểm soát tốt nền kinh tế tài chính của đất nước. Trước hết, muốn bổ sung, hoàn thiện nó chúng ta phải có sự nhìn nhận, cách hiểu đúng đắn về nguyên tắc này – nguyên tắc cân đối trong hoạt động ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và những thành tựu đạt được, hạn chế khi sử dụng nó. Sau đây là phần phân tích cụ thể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC