Nhà máy điện và trạm ba - 1

Tính toán phụtải và cân bằng công suất là một phần quan trọng trong nhiệm vụthiết kếnhà máy điện. Nó quyết định tính đúng, sai của toàn bộquá trình tính toán sau. Ta sẽtiến hành tính toán cân bằng công suất gần đúng theo công suất biểu kiến S dựa vào đồthịcác cấp điện áp hàng ngày vì hệsố công suất các cấp không khác nhau nhiều.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC