Nhận dạng ảnh mặt người trong điều kiện ánh sáng thay đổ

Nhận dạng mặt ng-ời bằng mắt là một ph-ơng thức thông dụng rất hiệu quả và đạt độ chính xác cao ngay cả trong tr-ờng hợp có các thay đổi lớn bởi các tác nhân kích thích trực quan do các điều kiện quan sát, diễn cảm, lão hóa và các tiêu khiển nh-kính hoặc các thay đổi kiểu tóc. Tuy nhiên việc xây dựng các hệ thống tự động thực hiện nhiệm vụ nhận dạng này thông qua ảnh là rất khó khăn vì gặp phải các biếnđổi quan trọng trong quá trình định dạng ảnh. D-ới đây là một số bài toán có liên quan tới nhận dạng mặt ng-ời: - Phát hiện đ-ờng biên của mặt ng-ời trong một ảnh chụp toàn cảnh nào đó (tách ảnh mặt ng-ời), - Xác định ng-ời qua ảnh đã đ-ợc tách nhờ đối sánh ảnh với ảnh của một tập hợp ng-ời đã đ-ợc quản lý nào đó (định danh ảnh), - Phân tích các diễn cảm của mặt để biết đ-ợc tình trạng của ng-ời trong ảnh tại thời điểm chụp ảnh Nhận dạng mặt ng-ời tự động là một công việc khó khăn bởi vì khả năng thay đổi vốn có của quá trình định dạng ảnh trong giới hạn về chất l-ợng ảnh và trắc quang, hình học, che lấp, thay đổi, và cảitrang. Ngày nay tất cả các hệthống nhận dạng mặt tự động đang sử dụng chỉ có thể thực hiện trên các cở sở dữ liệu ảnh hạn chế trong giới hạn về cỡ, tuổi, giới tính, và/hoặc chủng tộc và tuy nhiên, nhận dạng mặt tự động đ-ợc thừa nhận là tốt trong các môi tr-ờng đ-ợc điều khiển. Khoá luận "Nhận dạng mặt ng-ời trong điều kiện ánh sáng thay đổi" có nội dung khảo sát một số ph-ơng pháp và kỹ thuật trong lĩnh vực nhận dạng ảnh, đ-ợc chia thành ba ch-ơng: Ch-ơng 1 "Tổng quan về nhận dạng ảnh mặt ng-ời" trình bày một cách tổng quan về các nhiệm vụ của hệ thống nhận dạng mặt: Môtả bài toán, cách giải quyết bài toán theo quan điểm của lý thuyết nhận dạng và các hệ thống triển khai thực tế. Nội dung của ch-ơng đ-ợc chia làm 3 phần. Phần thứ nhất môtả bài toán nhận dạng ảnh mặt ng-ời, trình bày các điều kiện bài toán, các yêu cầu nhận dạng và giải quyết bài toán theo quan điểm của nhận dạng. Phần thứ hai giải quyết các vấn đề trong bài toán nhận dạng, đ-a ra các quy trình mà một hệthống nhận dạng tuân theo. Phần thứ ba mô tả hệ thống kỹ thuật trong bài toán nhận dạng ảnh mặt ng-ời, trình bày các quy trình xửlý thông tin, các vấn đề triển khai thực tế và các ứng dụng điển hình. Ch-ơng 2 "Phân tích các yếu tố ảnh h-ởng đến quá trình nhận dạng và các cách tiếp cận để giải quyết bài toán."trình bày các yếu tố ảnh h-ởng đến nhận dạng ảnh và hai cách 4 tiếp cận nhằm giải quyết bài toán. Khóa luận xem xét cách tiếp cận dựa trên khuôn mẫu, cách tiếp cận dựa trên điểm đặc tr-ng và kết hợp cả hai cáchtiếp cận này để thu đ-ợc kết quả tốt nhất. Ch-ơng 3 "Một số thuật toán giải quyết bài toán dựa trên hai cách tiếp cận nhận dạng ảnh mặt". Ch-ơng này trình bày các thuật toán nhậndạng một ảnh dựa trên thuật toán khoảng cách tiếp xúc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC