Nhận định vai trò của kinh tế - xã hội trong chọn lọc kiểu sử dụng đất đai và các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định thực hiện kiểu sử dụng đất đai

Điều kiện kinh tế - xã hội giữ vai trò quan trọng như thế nào trong việc chọn lọc kiểu sử dụng đất đai có triển vọng và có liên quan gì các phần kế tiếp của đánh giá đất đai? Kiểu sử dụng đất đai? Là một loại riêng biệt trong sử dụng đất đai. Được mô tả dưới dạng tiêu chuẩn chẩn đoán hay đặc trưng chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC